Zmiana kolejności produktów w koszyku – ostatnio dodany produkt jako pierwszy, na górze listy w koszyku w Prestashop 8, 1.7

Dzisiaj podzielimy się bardzo prostą ale dość ciekawą dodatkową modyfikacją systemu Prestashop 1.7.

Celem naszej modyfikacji jest sortowanie produktów w koszyku według kolejności wrzucenia ich do koszyka malejąco.

To znaczy, że produkt wrzucony (dodany) jako ostatni do koszyka – ma się pojawiać jako pierwszy na liście produktów w koszyku.

Ale o co właściwie chodzi?

Gdy dodamy do koszyka w sklepie na silniku Prestashop 1.7 dwa różne produkty, to zostaną one posortowane w koszyku według instrukcji ORDER BY w sql:

$sql->orderBy('cp.`date_add`, cp.`id_product`, cp.`id_product_attribute` ASC');

Powyższa instrukcja tworzy klientowi dość niewygodne lustro zakupów – ostatnio dodany produkt ląduje na końcu listy. Według nas klient, oczekuje raczej aby to ostatnio dodany produkt – był pierwszy na liście produktów w koszyku. Jest to z pewnością wygodniejsze rozwiązanie dla klienta robiącego większe zakupy, na przykład jeśli doda do bardzo długiej listy zakupów przypadkowy produkt to nie musi go szukać na końcu listy – będzie on na jej początku i w łatwy sposób, bez przewijania listy będzie go mógł usunąć.

Do dzieła!

Zrealizowanie tej funkcjonalności wymaga utworzenia nadpisania pliku klasy koszyka tzn. /classes/Cart.php, oczywiście nie nadpisujemy całego pliku – interesuje nas tylko jego część a dokładnie funkcja getProducts. Kopiujemy tą funkcję w całości z powyższego pliku.

Zajmijmy się samym plikiem nadpisania, tworzymy pusty plik Cart.php – otwieramy go i tworzymy nową klasę nadpisującą Cart, która rozszerza nam CartCore i wklejamy do niej wcześniej skopiowaną całą funkcję getProducts.

W powyższej funkcji interesuje nas wyłącznie poniższy fragment kodu, o którym mówiliśmy wcześniej tzn.:

$sql->orderBy('cp.`date_add`, cp.`id_product`, cp.`id_product_attribute` ASC');

Aby uzyskać efekt posortowania produktów w koszyku według kolejności dodawania ich do koszyka malejąco (ostatnio dodany jako pierwszy na liście) musimy dokonać odpowiedniej modyfikacji powyższej linijki kodu:

$sql->orderBy('cp.`date_add` DESC');

Całość nadpisania będzie wyglądała mniej więcej jak poniżej (w zależności od dokładnej wersji Prestashop 1.7):

<?php

class Cart extends CartCore {

public function getProducts($refresh = false, $id_product = false, $id_country = null, $fullInfos = true)
  {
    if (!$this--->id) {
      return array();
    }
    // Product cache must be strictly compared to NULL, or else an empty cart will add dozens of queries
    if ($this->_products !== null && !$refresh) {
      // Return product row with specified ID if it exists
      if (is_int($id_product)) {
        foreach ($this->_products as $product) {
          if ($product['id_product'] == $id_product) {
            return array($product);
          }
        }

        return array();
      }

      return $this->_products;
    }

    // Build query
    $sql = new DbQuery();

    // Build SELECT
    $sql->select('cp.`id_product_attribute`, cp.`id_product`, cp.`quantity` AS cart_quantity, cp.id_shop, cp.`id_customization`, pl.`name`, p.`is_virtual`,
            pl.`description_short`, pl.`available_now`, pl.`available_later`, product_shop.`id_category_default`, p.`id_supplier`,
            p.`id_manufacturer`, m.`name` AS manufacturer_name, product_shop.`on_sale`, product_shop.`ecotax`, product_shop.`additional_shipping_cost`,
            product_shop.`available_for_order`, product_shop.`show_price`, product_shop.`price`, product_shop.`active`, product_shop.`unity`, product_shop.`unit_price_ratio`,
            stock.`quantity` AS quantity_available, p.`width`, p.`height`, p.`depth`, stock.`out_of_stock`, p.`weight`,
            p.`available_date`, p.`date_add`, p.`date_upd`, IFNULL(stock.quantity, 0) as quantity, pl.`link_rewrite`, cl.`link_rewrite` AS category,
            CONCAT(LPAD(cp.`id_product`, 10, 0), LPAD(IFNULL(cp.`id_product_attribute`, 0), 10, 0), IFNULL(cp.`id_address_delivery`, 0), IFNULL(cp.`id_customization`, 0)) AS unique_id, cp.id_address_delivery,
            product_shop.advanced_stock_management, ps.product_supplier_reference supplier_reference');

    // Build FROM
    $sql->from('cart_product', 'cp');

    // Build JOIN
    $sql->leftJoin('product', 'p', 'p.`id_product` = cp.`id_product`');
    $sql->innerJoin('product_shop', 'product_shop', '(product_shop.`id_shop` = cp.`id_shop` AND product_shop.`id_product` = p.`id_product`)');
    $sql->leftJoin(
      'product_lang',
      'pl',
      'p.`id_product` = pl.`id_product`
      AND pl.`id_lang` = ' . (int) $this->id_lang . Shop::addSqlRestrictionOnLang('pl', 'cp.id_shop')
    );

    $sql->leftJoin(
      'category_lang',
      'cl',
      'product_shop.`id_category_default` = cl.`id_category`
      AND cl.`id_lang` = ' . (int) $this->id_lang . Shop::addSqlRestrictionOnLang('cl', 'cp.id_shop')
    );

    $sql->leftJoin('product_supplier', 'ps', 'ps.`id_product` = cp.`id_product` AND ps.`id_product_attribute` = cp.`id_product_attribute` AND ps.`id_supplier` = p.`id_supplier`');
    $sql->leftJoin('manufacturer', 'm', 'm.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`');

    // @todo test if everything is ok, then refactorise call of this method
    $sql->join(Product::sqlStock('cp', 'cp'));

    // Build WHERE clauses
    $sql->where('cp.`id_cart` = ' . (int) $this->id);
    if ($id_product) {
      $sql->where('cp.`id_product` = ' . (int) $id_product);
    }
    $sql->where('p.`id_product` IS NOT NULL');

    // Build ORDER BY
    $sql->orderBy('cp.`date_add` DESC');

    if (Customization::isFeatureActive()) {
      $sql->select('cu.`id_customization`, cu.`quantity` AS customization_quantity');
      $sql->leftJoin(
        'customization',
        'cu',
        'p.`id_product` = cu.`id_product` AND cp.`id_product_attribute` = cu.`id_product_attribute` AND cp.`id_customization` = cu.`id_customization` AND cu.`id_cart` = ' . (int) $this->id
      );
      $sql->groupBy('cp.`id_product_attribute`, cp.`id_product`, cp.`id_shop`, cp.`id_customization`');
    } else {
      $sql->select('NULL AS customization_quantity, NULL AS id_customization');
    }

    if (Combination::isFeatureActive()) {
      $sql->select('
        product_attribute_shop.`price` AS price_attribute, product_attribute_shop.`ecotax` AS ecotax_attr,
        IF (IFNULL(pa.`reference`, \'\') = \'\', p.`reference`, pa.`reference`) AS reference,
        (p.`weight`+ pa.`weight`) weight_attribute,
        IF (IFNULL(pa.`ean13`, \'\') = \'\', p.`ean13`, pa.`ean13`) AS ean13,
        IF (IFNULL(pa.`isbn`, \'\') = \'\', p.`isbn`, pa.`isbn`) AS isbn,
        IF (IFNULL(pa.`upc`, \'\') = \'\', p.`upc`, pa.`upc`) AS upc,
        IFNULL(product_attribute_shop.`minimal_quantity`, product_shop.`minimal_quantity`) as minimal_quantity,
        IF(product_attribute_shop.wholesale_price > 0, product_attribute_shop.wholesale_price, product_shop.`wholesale_price`) wholesale_price
      ');

      $sql->leftJoin('product_attribute', 'pa', 'pa.`id_product_attribute` = cp.`id_product_attribute`');
      $sql->leftJoin('product_attribute_shop', 'product_attribute_shop', '(product_attribute_shop.`id_shop` = cp.`id_shop` AND product_attribute_shop.`id_product_attribute` = pa.`id_product_attribute`)');
    } else {
      $sql->select(
        'p.`reference` AS reference, p.`ean13`, p.`isbn`,
        p.`upc` AS upc, product_shop.`minimal_quantity` AS minimal_quantity, product_shop.`wholesale_price` wholesale_price'
      );
    }

    $sql->select('image_shop.`id_image` id_image, il.`legend`');
    $sql->leftJoin('image_shop', 'image_shop', 'image_shop.`id_product` = p.`id_product` AND image_shop.cover=1 AND image_shop.id_shop=' . (int) $this->id_shop);
    $sql->leftJoin('image_lang', 'il', 'il.`id_image` = image_shop.`id_image` AND il.`id_lang` = ' . (int) $this->id_lang);

    $result = Db::getInstance()->executeS($sql);

    // Reset the cache before the following return, or else an empty cart will add dozens of queries
    $products_ids = array();
    $pa_ids = array();
    if ($result) {
      foreach ($result as $key => $row) {
        $products_ids[] = $row['id_product'];
        $pa_ids[] = $row['id_product_attribute'];
        $specific_price = SpecificPrice::getSpecificPrice($row['id_product'], $this->id_shop, $this->id_currency, $id_country, $this->id_shop_group, $row['cart_quantity'], $row['id_product_attribute'], $this->id_customer, $this->id);
        if ($specific_price) {
          $reduction_type_row = array('reduction_type' => $specific_price['reduction_type']);
        } else {
          $reduction_type_row = array('reduction_type' => 0);
        }

        $result[$key] = array_merge($row, $reduction_type_row);
      }
    }
    // Thus you can avoid one query per product, because there will be only one query for all the products of the cart
    Product::cacheProductsFeatures($products_ids);
    Cart::cacheSomeAttributesLists($pa_ids, $this->id_lang);

    $this->_products = array();
    if (empty($result)) {
      return array();
    }

    if ($fullInfos) {
      $ecotax_rate = (float) Tax::getProductEcotaxRate($this->{Configuration::get('PS_TAX_ADDRESS_TYPE')});
      $apply_eco_tax = Product::$_taxCalculationMethod == PS_TAX_INC && (int) Configuration::get('PS_TAX');
      $cart_shop_context = Context::getContext()->cloneContext();

      $gifts = $this->getCartRules(CartRule::FILTER_ACTION_GIFT);
      $givenAwayProductsIds = array();

      if ($this->shouldSplitGiftProductsQuantity && count($gifts) > 0) {
        foreach ($gifts as $gift) {
          foreach ($result as $rowIndex => $row) {
            if (!array_key_exists('is_gift', $result[$rowIndex])) {
              $result[$rowIndex]['is_gift'] = false;
            }

            if (
              $row['id_product'] == $gift['gift_product'] &&
              $row['id_product_attribute'] == $gift['gift_product_attribute']
            ) {
              $row['is_gift'] = true;
              $result[$rowIndex] = $row;
            }
          }

          $index = $gift['gift_product'] . '-' . $gift['gift_product_attribute'];
          if (!array_key_exists($index, $givenAwayProductsIds)) {
            $givenAwayProductsIds[$index] = 1;
          } else {
            ++$givenAwayProductsIds[$index];
          }
        }
      }

      foreach ($result as &$row) {
        if (!array_key_exists('is_gift', $row)) {
          $row['is_gift'] = false;
        }

        $additionalRow = Product::getProductProperties((int) $this->id_lang, $row);
        $row['reduction'] = $additionalRow['reduction'];
        $row['reduction_without_tax'] = $additionalRow['reduction_without_tax'];
        $row['price_without_reduction'] = $additionalRow['price_without_reduction'];
        $row['specific_prices'] = $additionalRow['specific_prices'];
        unset($additionalRow);

        $givenAwayQuantity = 0;
        $giftIndex = $row['id_product'] . '-' . $row['id_product_attribute'];
        if ($row['is_gift'] && array_key_exists($giftIndex, $givenAwayProductsIds)) {
          $givenAwayQuantity = $givenAwayProductsIds[$giftIndex];
        }

        if (!$row['is_gift'] || (int) $row['cart_quantity'] === $givenAwayQuantity) {
          $row = $this->applyProductCalculations($row, $cart_shop_context);
        } else {
          // Separate products given away from those manually added to cart
          $this->_products[] = $this->applyProductCalculations($row, $cart_shop_context, $givenAwayQuantity);
          unset($row['is_gift']);
          $row = $this->applyProductCalculations(
            $row,
            $cart_shop_context,
            $row['cart_quantity'] - $givenAwayQuantity
          );
        }

        $this->_products[] = $row;
      }
    } else {
      $this->_products = $result;
    }

    return $this->_products;
  }
}

Zapisujemy nasz plik.

Oczywiście tradycyjnie nadpisanie lądują w folderze /override, ostatecznie ścieżka do naszego nadpisania będzie wyglądała dokładnie tak:

/override/classes/Cart.php

Gotowe! Odświeżamy, jeśli zmiany nie są widoczne – czyścimy Pamięć podręczną (Zaawansowane – Wydajność – przycisk Wyczyść pamięć podręczną). Jeśli coś funkcjonuje nieprawidłowo – skorzystaj z trybu debugowania w celu ustalenia źródła problemu ze stworzonym nadpisaniem. Uważaj – szczególnie jeżeli już tworzyłeś, lub któryś z modułów stworzył wcześniej nadpisanie pliku /classes/Cart.php – wówczas musisz przeanalizować ten plik i nadpisane wcześniej funkcje oraz ewentualnie nanieść odpowiednie zmiany względem tego artykułu.

Dziękujemy za Twoją obecność i zapraszamy na kolejną wspólną potyczkę z systemem Prestashop 1.7.

 

Przewiń do góry